Politica de confidențialitate

Acasă / Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru SC LISIMED SRL și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale. Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal, reprezintă o prioritate permanentă pentru noi.

 

În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde impuse de Regulamentul 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în cele ce urmează “GDPR”),care consolidează  drepturile persoanelor vizate şi securitatea  prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018. În acest context, ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră  referitoare la datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute  şi prelucrate de noi.

 

Regulamentul General U.E. privind protecţia datelor cu caracter  personal 679/2016 / GDPR, care a abrogat şi a înlocuit legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu  datele cu caracter personal  că fiind  orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum şi  unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social  al acelei persoane fizice. Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

Cine este SC LISIMED SRL?

SC LISIMED SRL. este  persoana juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt sub numărul J28/871/2004, având Cod Unic de Înregistrare – 17070485, cu sediul în mun.Slatina, str. Jianu, nr.3, jud.Olt.

 

Ce date personale sunt prelucrate de către SC LISIMED SRL la data transmiterii acestei informări de confidenţialitate?

SC LISIMED SRL poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

 • Nume
 • Prenume
 • Adresa
 • CNP
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Istoric al tranzacţiilor

 

Cum gestionează SC LISIMED SRL datele dumneavoastră cu caracter personal?

SC LISIMED SRL respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

– Actualizarea datelor cu caracter personal;

– Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă;

– Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date;

– Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru  protejarea  datelor cu caracter personal;

– Protejarea datelor cu caracter  personal  împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării;

 

În ce scopuri vă poate prelucra SC LISIMED SRL datele cu caracter personal?

SC LISIMED SRL poate  utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Încheierea şi executarea solicitărilor de servicii medicale şi a contractelor de servicii conexe
 • Furnizarea de servicii asociate încheierii, executării şi gestionarii contractelor (pe toate canalele de comunicare utilizate de SC LISIMED SRL),în scopuri care includ:
 • furnizarea de informaţii
 • rezolvarea solicitărilor pacienţilor
 • rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor
 • informarea persoanelor vizate cu privire la ştiri, evenimente, precum şi cele de documentare şi raportare în conformitate cu legile în vigoare
 • operare pagini web corporative şi portaluri client
 • efectuarea de cercetări de piaţă (inclusiv sondaje) şi campanii de marketing privind bunuri şi servicii actuale sau potenţiale
 • operarea şi urmărirea activităţilor pe canalele media sociale.

 

În ce situaţii este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

SC LISIMED SRL îşi poate întemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

 • Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei  vizate înainte de încheierea unui contract.
 • Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligaţii ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
 • Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

În ce situaţii se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părţi?

Pot exista situaţii în care să fie necesară transferarea  datelor  dumneavoastră cu caracter personal către anumiţi furnizori/împuterniciţi care prestează  servicii companiei noastre/în numele companiei noastre. În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm astfel. Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciţi în condiţiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

 

Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului General privind protecţia  datele cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi  cu privire la datele dumneavostra personale:

 • Dreptul de accces – aveţi dreptul de a solicita o copie  a informaţiilor pe care le deţinem  despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte  sau incomplete.
 • Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi  cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
 • Dreptul la restricţionarea  prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul  să cereţi  restricţionarea prelucrării  datelelor  dumneavostra personale.
 • Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul  datelor pe care le deţinem  despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
 • Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, de exemplu, prelucrarea în scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de contesta prelucrarea  datelor  dumneavostră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanţă.
 • Dreptul de a vă opune actelor de prelucrare care presupune luarea automată a deciziilor – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (ex.profilarea).
 • Dreptul de a adresa sesizări – în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. În cazul în care sunteţi nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecţia datelor din cadrul SC LISIMED SRL şi/sau autorităţilor relevante (ANSPDCP).

În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment. În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată înainte de revocare.

 

Care sunt circumstanţele speciale?

 • Transferul datelor în străinătate – dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.
 • Luarea de decizii automate – dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice fel de prelucrare împreună cu informaţii despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
 • Prelucrarea ulterioară – dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a conditilor de prelucrare. Când şi ori de de câte ori este necesar, vom căuta obţinerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

 

Cum ne puteţi contacta?

Pentru mai multe detalii şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia  datelelor  dumneavostra cu caracter  personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:

Responsabil cu protecţia  datelelor cu caracter  personal al SC LISIMED SRL: VLAICU SEBASTIAN; E-mail: contabilitate@lisimed.ro